Ouderbetrokkenheid is volop geworteld in de cultuur van de school. We doen het samen, op een positieve manier, met aandacht voor de groei en het welzijn van de individuele leerling en de school als geheel. Ouders praten mee via:

De samenstelling van deze raden bestaat uit ouders en leerkrachten. Zij zetten zich op meerdere terreinen in voor de school of het bestuur. Daarbij valt te denken aan het organiseren van feestelijke activiteiten en het ondersteunen van het onderwijs. De MR geeft advies over beleidsmatige keuzes.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Naast onze eigen MR hebben we ook te maken met een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR van Ultiem Onderwijs bestaat uit 10 leden. Vijf personeelsleden en vijf ouders. In de GMR worden vijf duo’s gevormd (één ouder en één personeelslid). Ieder duo houdt voor achterbanraadpleging contact met een aantal MR’en. In de GMR worden zaken besproken die voor alle scholen gelden. Bestuursformatieplannen en vakantieroosters zijn daar voorbeelden van. De GMR wordt om advies of instemming gevraagd op voorstellen van het bestuur. Een GMR heeft ook het initiatiefrecht om zelf zaken aan te kaarten bij het bestuur.